SERVISNÉ PODMIENKY

 1. Tieto Servisné podmienky upravujú postup pri vykonávaní opráv tovaru zakúpeného zákazníkom od spoločnosti Displays s.r.o., so sídlom Robotnícka 316, Považská Bystrica 017 01,  IČO 51164426 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro, v vložke číslo 35463/R v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Displays  s.r.o.
 2. Zákazník je zoznámený s tým a súhlasí, že pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate zákazníckych dát (telefónny zoznam, kontakty, mediálny obsah – fotky, videá, ako aj jednotlivé aplikácie, apod. v zariadení alebo na pamäťovom médiu. Zákazníkovi preto odporúčame ešte pred vykonaním servisnej opravy si tieto dáta zálohovať. Zálohovani dát priamo v servisnom stredisku vykonávame iba po vzájomnej dohode a tiež v závislosti od technického stavu zariadenia. Táto služba môže byť zákazníkovi účtovaná podľa platného cenníka servisného strediska. Servisné stredisko neberie zodpovednosť za stratu SIM kariet a pamäťových kariet, ktoré zákazník ponechá v zariadení.
 3. Štandardná doba záručnej opravy vykonávanej v servisnom stredisku sa vybaví ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch , najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklmácie.
 4. Vo všeobecnosti je doba opravy v závislosti od zložitostisti servisného úkonu v rozmedzí od 2 do 30 pracovných dní.
 5. Zariadenie, ktoré bolo mechanicky poškodené (spadlo, resp. bolo rozobraté pred samotným servisným úkonom, prípadne bolo kontaminované tekutinou); v týchto prípadoch sa po servisnom úkone (otvorení zariadenia) môže prejaviť skrytá vada, ktorá môže zariadenie nenávratne poškodiť (znefunkčniť) alebo sa môžu prejaviť ďalšie chyby – resp. poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy tohto zariadenia. Servisné stredisko v takomto prípade nezodpovedá za prejavenie skrytých vád a za poškodenia zistené po otvorení opravovaného zariadenia, prípadne po začatí samotného servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené.
 6. V prípade výmeny dotykového skla našim servisom sa jedna o neštandardný postup výmeny a náš servis nezodpovedá za následný výsledok opravy.
 7. O ukončení opravy je zákazník – objednávateľ písomne alebo telefonicky informovaný. Servisné stredisko – predávajúci si po uplynutí lehoty, v dĺžke trvania 7 pracovných dní odo dňa oznámenia ukončenia opravy, vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi-objednávateľovi skladné vo výške 0,25 €/deň/ks.
 8. Servisné stredisko si vyhradzuje právo stornovať zálohovú čiastku za objednaný diel do 30 kalendárnych dní od dňa kontaktovania zákazníka. Po uplynutí lehoty šiestich mesiacov máme podľa Občianskeho zákonníka právo zariadenia zlikvidovať alebo predať. Vzhľadom na obmedzené prevádzkové priestory servisného strediska, je toto opatrenie nevyhnutné.
 9. Opravené zariadenie bude zákazníkovi vydané na základe servisného protokolu. Pri strate resp. nedodaní servisného protokolu si vyhradzujeme právo účtovať poplatok vo výške 5 EUR.
 10. Podľa ust. § 622 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 11. Zákazník je zoznámený so zmluvnými podmienkami, prečítal si ich, rozumie im a plne s nimi súhlasí. Zákazník svojim podpisom súhlasí so záručnými podmienkami. Taktiež si je si plne vedomý rizík spojených s opravou mechanických alebo tekutinou kontaminovaných zariadení a svojím podpisom vyjadruje súhlas s vykonaním a zmluvnými podmienkami opravy resp. servisného úkonu.
 12. Ak sa pri reklamačnom konaní preukáže, že oprava nemôže byť uznaná ako záručná, zákazník si hradí všetky náklady spojené s logistickými poplatkami a opravou v plnej výške podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.
 13. Zákazník si je vedomý, že kvôli servisnému zásahu do zariadenia musí odovzdať kontaktné a fakturačné údaje na základe účtovnej a obchodnej legislatívy.
 14. Pri servisnom zásahu sa žiadnym spôsobom nespracúvajú žiadne iné osobné údaje (napr. multimediálny obsah – fotografie, videá, aplikácie apod.) zákazníka okrem vykonania zálohy dát, ktorá je chránená antivírusom, heslom a šiforvaním podľa zákona 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, a na výkone ktorej sme sa so zákazníkom vopred dohodli.
 15. Dohoda o spôsobe vybavenia. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na nasledovnom spôsobe vybavenia reklamovaného zariadenia. Zákazník je povinný najneskôr na 30 – ty deň si reklamáciu vyzdvihnúť osobne v mieste uplatnenia reklamácie. V prípade nevyzdvihnutia si reklamovaného zariadenia, sa má zato, že reklamácia bola vybavená včas. Podrobné podmienky reklamačného poriadku a pozáručného servisu sú k dispozícii na internetovej stránke www.lacnydisplej.sk
 16. Zákazník si je vedomý a svojim podpisom vyjadruje súhlas s resetovaním zariadenia do výrobných nastavení, pričom pri tomto úkone dochádza k strate dát, za ktoré nie je zodpovedný servis a ani výrobca. 
 17. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.